Jaké následky bude mít přelidnění planety

Stále existují lidé, kteří tvrdí, že naÅ¡e planeta pÅ™elidnÄ›ná není. A z jejich pohledu to urÄitý smysl dává – místa je tu zatím pro každého ÄlovÄ›ka dost. Co si vÅ¡ak již tito lidé neuvÄ›domují je fakt, že místo je zdaleka tím nejmenším problémem. Jsou zde mnohem závažnÄ›jší vÄ›ci, které budou také mít mnohem horší důsledky, než […]


Stále existují lidé, kteří tvrdí, že naÅ¡e planeta pÅ™elidnÄ›ná není. A z jejich pohledu to urÄitý smysl dává – místa je tu zatím pro každého ÄlovÄ›ka dost. Co si vÅ¡ak již tito lidé neuvÄ›domují je fakt, že místo je zdaleka tím nejmenším problémem. Jsou zde mnohem závažnÄ›jší vÄ›ci, které budou také mít mnohem horší důsledky, než pouze nedostatek místa.

 

Tím prvním a nejdůležitÄ›jším jsou zdroje, pÅ™edevším potravy. Lidé si neuvÄ›domují, kolik toho sní a kolik je k pÄ›stování Äi chování dostatku potravy potÅ™eba prostoru. Již dnes se kvůli tomu kácí deÅ¡tné pralesy, které jsou považovány za jeden z nejdůležitÄ›jších ekosystémů na planetÄ›. Snadno se tak může stát, že nás naÅ¡e planeta nebude nakonec schopna uživit. O tom, že by to mÄ›lo za následek celosvÄ›tový hladomor, se asi není tÅ™eba nijak rozvádÄ›t.

 

lidí je na naší planetě stále více

 

OvÅ¡em není to jen potrava, co nás bude trápit. Lidé spotÅ™ebovávají velkou spoustu vÄ›cí, a na jejich výrobu jsou také potÅ™eba urÄité zdroje. StaÄí se jen zamyslet, kolik je toho potÅ™eba na stavbu průmÄ›rného domu i s vybavením. A vÅ¡ichni víme, že zdroje naší planety nejsou neomezené.

 

To se samozÅ™ejmÄ› týká také vody. AÄkoliv totiž pokrývá 70 % naší planety, naprostá vÄ›tÅ¡ina není pitná. Jedná se o vodu moÅ™skou Äi oceánskou, která je pro nás na pití Å¡kodlivá. Ano, dá se z ní získat voda Äistá pomocí procesu destilace, avÅ¡ak to není ani zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. A deÅ¡Å¥ové srážky, na které se například u nás spoléháme, budou díky globálním zmÄ›nám klimatu Äím dál nepravdÄ›podobnÄ›jší.

 

pitná voda bude stále vzácnější

 

SamozÅ™ejmÄ› se nelze nezmínit ani o kÅ™ehké rovnováze ekosystému, kterou lidská Äinnost Äím dál více naruÅ¡uje. A Äím víc nás bude, tím vÄ›tší bude i toto naruÅ¡ení, a tím horší bude situace i pro nás. StaÄí se jen podívat, jaké vrásky dÄ›lá zemÄ›dÄ›lcům úbytek vÄel.

 

Je tedy jasné, že prostor je to poslední, s Äím bychom si mÄ›li dÄ›lat starosti. Bohužel si to vÄ›tÅ¡ina lidí neuvÄ›domuje, a nejspíš si to ani neuvÄ›domí, dokud nebude pozdÄ›.